TRADUIR,TRADUCIR,TRANSLATE,TRADUIRE,TRADURRE,ÜBERSETZEN,

EnglishAlemánFrancésEspañolItalianoNetherlandsRusoPortuguésChino SimplificadoJaponés
CoreanoÁrabe

dissabte, 3 de desembre de 2011

Massa crítica Barcelona

                                                                             
Cada primer divendres de mes es celebra a Barcelona, la festa de la bicicleta per exelència, Massa crítica, que aplega a gent molt diversa amb una cosa en comú, una bicicleta entre les cames. Doncs si be pot semblar un moviment ciclista, la bicicleta també  es  un moviment d'aquelles persones que no volen més guerres pel petroli, d'aquelles que realment volen respirar aire net, d'aquells que volen una millor qualitat de vida per a tothom. 
 

De vegades Massa crítica de Barcelona sembla una reivindicació, més aviat es una celebració. Te clarament un caracter festiu i lúdic.

Es tracta d'aplegar el primer divendres de cada mes, a aquelles persones que la seva realitat diària es la bicicleta, sense excuses. A aquelles persones que circulen amb bici de lloguer (bicing) només pels carrils bici, doncs fer-ho al asfalt els hi fa por. A aquelles que l'agafen en dies festius. A tothom que agafi una bici vulgui venir a fer una volta per Barcelona, fent realitat el fet de circular sense soroll, sense fum, envoltat de ciclistes, creant en aquell moment la realitat, una àrea de Barcelona que no te vehicles a motor. Recomanacions per a Massa crítica Barcelona:

-Circula sempre amb el grup, no deixis forats molt grans entre les bicis, es la clau de la nostra seguretat, així no es colen vehicles en mig.

-No t'aturis al semàfor si es posa en vermell però el cap del pilot ja ha passat. (Es legal, art. 14 de la ordenança municipal, i art. 25 del codi de la circulació.

-A les cruïlles si veus que el semàfor dels que es creuen canvia, ajuda a tapar amb les bicis el carrer per tal que els vehicles no tinguin espai per accelerar, amb la mà aixecada i bona cara, demana'ls calma, si s'enfaden els pots explicar que si es posen dins del grup i fan mal a algú tindran problemes legals. (Responen bastant bé).

-Si vas al davant observa els semàfors doncs es més segur que el grup sigui compacte que estirat.

-La violència esta refusada de forma frontal.

-Porta la bici ben il·luminada, les llumetes son molt maques. Porta artefactes per a fer soroll, timbres, botzines, música, estris musicals, una cassola lligada al manillar, si be les bicis quan circulen son silencioses, hi ha moments que la moral decau una mica i com es un tema festiu. 
  
-Fes tota la publicitat que et sigui possible per qualsevol mitjà al abans, no tothom contacte amb internet, els llocs més transitats son els llocs més visibles per a cartells i pancartes.

La bicicleta no es el problema d'aquesta ciutat, es la solució.   


Agafa la bici, fins i tot quan visitis altres poblacions. La bicicleta ha de ser declarada patriomoni de la humanitat, li pesi a qui li pesi, es el vehicle rodat més eficient del planeta.

Cada primer viernes de mes se celebra en Barcelona, la fiesta de la bicicleta que reúne a gente muy diversa con una cosa en común, una bicicleta entre las piernas. Pues si bien puede parecer un movimiento ciclista, la bicicleta también lo es de aquellas personas que no quieren más guerras por el petróleo, de aquellas que realmente quieren respirar aire limpio, de aquellas que quieren una mejor calidad de vida a cambio de un pequeño esfuerzo diario.

A veces Masa crítica Barcelona parece una reivindicación, más bien es una celebración.

Se trata de reunir el primer viernes de cada mes, a aquellas personas que su realidad diaria es la bicicleta, sin excusas. A aquellas personas que circulanan en bici de alquiler (bicing) sólo por los carriles bici, pues hacerlo en el  asfalto les da miedo. A aquellas que la montan en días festivos. A todo el mundo que coja una bici y quiera venir a hacer una vuelta por Barcelona, haciendo realidad el hecho de circular sin ruido, sin humo, rodeado de ciclistas, no reivindica ,crea en aquel momento y es real que hay una área de Barcelona que no tiene vehículos a motor.

Recomendaciones para Masa crítica Barcelona.

-Circula siempre con el grupo, no dejes agujeros muy grandes entre las bicis, se la clave de nuestra seguridad, así no se cuelan vehículos en medio.

-No te pares en el semáforo si se pone en rojo pero la cabeza del peloton ya ha pasado. (Es legal, art. 14 de la ordenanza municipal de ciruclación, y art. 25 del código de la circulación.

-A los cruces si voces que el semáforo de los que se cruzan cambia, ayuda a tapar con las bicis la calle para que los vehículos no tengan espacio para acelerar, con la mano levantada y buena cara, pídelos calma, si se enfadan los puedes explicar que si se ponen dentro del grupo y hacen daño a alguien tendrán problemas legales. (Responden bastante bien).

-Si vas delante observa los semáforos pues se más seguro que el grupo sea compacte que estirado.

-Cualquier tipo de violencia esta rehusada, especialmente la de agitadores, que cada vez la gente te más *clitxada y cada vez venden menos.

-Trae la bici muy iluminada, las lucecitas on muy bonitas. Trae artefactos para hacer ruido, timbres, bocinas, música, enseres musicales, una cazuela ligada al manillar, si bien las bicis cuando circulan son silenciosas, hay momentos que la moral decae un poco y cómo es un tema festivo hacer ruido.

La bicicleta no es el problema de esta ciudad, es la solución.

Every first Friday of the month is held in Barcelona, ​​the feast of the bike that brings together very different people with one thing in common, a bicycle between your legs. For while it may seem like a biker movement, the bicycle is so people who do not want more oil wars, those who really want to breathe clean air, those who want a better quality of life in return for little effort daily.
Sometimes Critical Mass Barcelona seems a claim, rather it is a celebration.
It is to gather the first Friday of each month, those people that their daily reality is the bicycle, no excuses. For people who circulate in bike rental (bicing) just for the bike lanes, as doing so in the asphalt are afraid. To those who ride on public holidays. Everyone who wants to take a bike and come and do a tour of Barcelona, ​​realizing the fact circular no noise, no smoke, surrounded by cyclists, it claimed, created at the time and it is true that there is an area of ​​Barcelona which has no motor vehicles.
Recommendations for Critical Mass Barcelona.
-Circle the group always, do not leave large holes between the bikes, is the key to our security, and no vehicles are cast in the middle.
-Do not stop at the traffic light turns red if the head of the peloton but has already passed. (It's legal, art. 14 of the municipal ordinance ciruclación, and art. 25 of the highway code.
-A crossing when the light voices of crossing changes, helps fill the streets with bikes so that vehicles do not have room to accelerate, with raised hand and a good face, calmly ask for them if I can get angry explain that if they come within the group and someone will hurt legal problems. (They respond quite well).
-If you look at the traffic lights before they are safer than the compact group to be stretched.
-Any type of violence is rejected. 

Bring your bike, very bright, very pretty little lights on.
Bring artifacts to make noise, bells, horns, music, musical equipment, a pot tied to the handlebars, but when passing bikes are quiet, there are times that morality falls a little and what a festive theme to make noise.
The bicycle is not the problem in this city, is the solution.

La bicicleta a Barcelona, una assignatura pendent.

   Amb les paraules del títol, comença la nota de premsa del Estudi del us de la bicicleta a Barcelona de la síndica de greuges de Barcelona, una figura de defensa dels drets ciutadans.a Barcelona.

Aquest estudi ens mostra clarament la realitat de la bicicleta a Barcelona. On mostra que la aposta del Ajuntament durant aquest segle ha sigut molt minsa en comparació amb la dècada dels anys 90, i també en comparació amb l'augment de desplaçaments en bicicleta durant aquests períodes.

En conseqüència la manca d'una àmplia xarxa de carrils bici i el traçat revirat d'alguns trams fa que les bicicletes busquin un camí més curt a través de les voreres, cohabitant amb els vianants en moltes ocasions de forma arriscada per a tots dos.

L'estudi toca tots els punts que afecten a la bicicleta, convivència amb vianants, convivència en el trànsit, espai on se li dóna un segon pla pensant primer en el cotxe. SI voleu l'informe complert aquí el trobareu "Estudi de la bicicleta". En quan tingueu un moment feu-li un cop d'ull, doncs les estadístiques ens mostren l'augment d'aquest tipus de desplaçaments, on es demana ferventment la consolidació d'una xarxa de carril bici, més segura per a tothom especialment per a ciclistes i vianants. Es evident que la aposta contínua pels desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic, en lloc de vehicles que contaminen es el present i el futur d'aquesta ciutat. La qualitat del aire que es respira es una cosa transversal, afecta a tothom per igual, es el present doncs ja es una realitat, es el futur perquè es la ciutat que volem, podem tenir més o menys diners però l'aire net no te preu, però sí un cost.

Aquí us deixo les propostes de la Sindicatura. Tot i que en algunes no hi estic d'acord, concretament les infraccions dels ciclistes en molts casos esta relacionada amb la circulació com un vehicle de motor. Qui vulgui veure com es combina la bicicleta amb tot tipus de ciutats, que faci una visita (no oficial) als Països baixos en transport públic i bicicleta tindrá un punt de vista molt clar de com s'articula la mobilitat de qualitat. Des de Rebiciclona es demana el tancament del centre de la ciutat al trànsit privat, i una nova normativa dels autobusos tant públics com privats, així com els cotxes, de tenir la obligació d'aturar el motor al cap d'un minut d'haver-se aturat doncs n'hi ha molts que es poden passar 15 min amb el motor encès sense moure's de lloc.

Les bicicletes no son un problema del trànsit, son el trànsit.

Propostes:

-Apostar decididament per l'impuls de l'ús de la bicicleta a la ciutat i dotar la bicicleta d'un protagonisme real.


-Establir un pla d'infraestructures per a la bicicleta, amb actuacions temporalitzades.


-Reduir l'espai destinat al trànsit de de vehicles a motor i destinar-lo a les bicicletes.


-Revisar i modificar la xarxa de carrils bici actual per reforçar la seguretat dels ciclistes i evitar conflictes amb   els vianants i amb la resta de vehicles.


-Senyalitzar, diferenciar o segregar els carrils situats a la vorera de manera que sigui clar l'espai destinat als ciclistes del dels vianants.


-Implantar carrils bici en tota la xarxa viària bàsica.


-Pacificar el trànsit en tota la xarxa secundària implantant la senyalització i la regulació de les zones 30.


-Crear una xarxa contínua que permeti desplaçaments segurs utilitzant diferents els carrils bici i zones 30.


-Controlar amb mitjans tecnològiques que no superi la velocitat màxima a què han de circular els vehicles a les vies urbanes.


-Revisar les fases semafòriques per tal de compatibilitzar el trànsit de vehicles a motor i el de bicicletes amb la màxima eficiència.


-Efectuar una vigilància més acurada per posar fre a les infraccions dels ciclistes.


-Impulsar campanyes d'educació vial i informar de l'Ordenança que regula l'ús de la bicicleta a Barcelona.


-Potenciar el registre de les bicicletes, com a mesura d'identificació de les bicicletes i per dissuadir els robatoris.


-Incentivar que els ciclistes disposin d'una pòlissa d'assegurança.


-Incrementar el nombre d'estacionament de bicicletes a la via pública.


-Treballar perquè les llicències urbanístiques incloguin l'aparcament de bicicletes en edificis públics i privats, d'acord amb el que estableix la normativa.

Per a qui hagi arribat fins aquí un regal per a cantar a la dutxa, Bicycle race de Queen