TRADUIR,TRADUCIR,TRANSLATE,TRADUIRE,TRADURRE,ÜBERSETZEN,

EnglishAlemánFrancésEspañolItalianoNetherlandsRusoPortuguésChino SimplificadoJaponés
CoreanoÁrabe

diumenge, 25 de setembre de 2011

Bike polo Barcelona


Bikepolo, bicipolo o ciclepolo son les paraules que el defineixen, aquí tenim un tipus de ciclisme practicat a molts llocs del món. Bikepolo, bicipolo o ciclepolo son les paraules que el defineixen Els seus inicis van ser en camp de gespa, i més tard es començà a jugar sobre pistes dures, cosa que el fa molt adient per a jugar als llocs pavimentats, piscines seques, camps d'hokey o de futbol sala fins i tot places dures.

Mostra un mapa més gran
Es tracta d'un partit entre dos equips de 3 persones, cadascuna pujada a dalt d'una bicicleta i amb unes maces (bastons llargs amb forma de martell), amb dues porteries marcades per dos cons i una pilota.Si hi ha la sort que la pista te baranes o un mur per tal que la pilota no vagi a la porra, millor. Es tracta de fer passar la pilota entre els cons de la porteria contrària, el primer equip que faci 5 gols guanya. Els jugadors/es no poden tocar el terra amb els peus, si ho fan han de tornar al mig camp i tocar una de les campanes situades als costats del mig camp i reincorporar-se al joc.
El joc net es imprescindible, forma part de les regles, la mala conducta esta sancionada i molt mal vista. Es molt dinàmic, te accelerades i frenades fortes , cal tenir traça de pilotar la bicicleta i la maça amb la pilota a la vegada, te una semblança amb l'hokey patins tant arrelat a casa nostra. Es pot jugar amb qualsevol bicicleta, es evident que la comoditat de la bici per a poder jugar la pilota amb la maça,es un factor definitiu.

Doncs be no m'enrotllo més doncs tots aquells/es que ho volgueu conèixer us podeu passar per la pl. de L'Aspirina, a la cruïlla del C/Aragó amb C/Marina i Av. de la Diagonal, per veure-ho en directe que es molt entretingut de veure. La plaça s'anomena així doncs es una pista pavimentada soterrada rodona, al no tenir racons es perfecte dons la pilota sempre corre.

Potser hi pots jugar a alguna plaça dura aprop de casa teva amb uns/es col·legues!!! perquè no??? Us podeu fabricar les maces amb uns pals d'esquí i unes canyeries d'aigua per exemple. S'hi pot jugar amb molts tipus de bicis només cal informar-se bé de les regles, fer un taller d'una tarda per a construir les maces, i a jugar!!!

El millor es que us passeu i ho conegueu de primera mà.  Us deixo alguns links que he trobat per la web.


Bikepolo, bicipolo o ciclopolo son las palabras que lo definen, aquí tenemos un tipo de ciclismo practicado en muchos lugares del mundo. Sus inicios fueron en campo de césped, y más tarde se empezó a jugar sobre pistas duras, lo que lo hace muy adecuado para jugar en los lugares pavimentados, tanto públicos como privados.
Se trata de un partido entre dos equipos de 3 personas cada una subida encima de una bicicleta y con unas mazas (bastones largos con forma de martillo), con dos porterías marcadas por dos conos y una pelota.Si hay la suerte que la pista tiene barandillas o un muro para que la pelota no vaya a la porra, mejor. Se trata de hacer pasar la pelota entre los conos de la portería contraria, el primer equipo que haga 5 goles gana. Los jugadores / as no pueden tocar el suelo con los pies, si lo hacen deben volver al medio campo y tocar una de las campanas situadas en los lados del medio campo.
La limpieza en el juego es imprescindible y forma parte de las reglas y la mala conducta está sancionada. Parece que es un deporte de viene del siglo XIX. Es muy dinámico, tiene acelerones y frenadas fuertes (si se quiere, claro), hay que tener habilidad en pilotar la bicicleta y la maza con la pelota. El juego limpio es imprescindible y el contacto es el mínimo imprescindible.
Pues bien no me enrollo más pues todos aquellos / as que lo quieran conocer os podéis pasar por la plaza. de La Aspirina, en el cruce de la C / Aragón con C / Marina y Av.. de la Diagonal, se llama así pues es una pista pavimentada enterrada redonda, al no tener rincones es perfecta pues el balón siempre corre. Es perfecta.
Lo mejor es que os paséis y lo conozcáis de primera mano. Os dejo algunos links que he encontrado por la web.


http://es.wikipedia.org/wiki/Bikepolo
http://es-es.facebook.com/pages/LAspirina-Barcelona-bike-polo-home-court/247535765264649?sk=wall

Bike polo Barcelona
Bikepolo, ciclopolo bicipolo or are the words that define it, here is a type of cycling practiced in many parts of the world. His beginnings were in turf, and later started playing on hard courts, which makes it very suitable for playing in the paved areas, both public and private. It is a game between two teams of 3 persons each climb up on a bicycle and a mace (long sticks with a hammer), with two goals marked by two cones and one lucky pelota.Si is that the track has railings or a wall so the ball does not go to hell, the better. It is passing the ball between the cones of the opposing goal, the first team to make 5 goals wins. Players / as they can not touch the ground with their feet if they do need to return to the midfield and play one of the bells on the sides of midfield. Cleaning is essential in the game and is part of the rules and misconduct is punished. It seems to be a sport comes from the nineteenth century. It's very dynamic, has strong acceleration and braking (if you will, of course), you must be proficient in riding the bicycle and the ball. Fair play is essential and the contact is the minimum. Well as I roll it over all those / as you want to know you can go through the square. of aspirin, at the junction of the  Aragon / Marina and Av. Diagonal, is so called because it is a paved runway buried round, having no corners is perfect because the ball always runs. Maybe you can play any place near your home hard with colleagues! why not?? It is best to overdo it and you know him firsthand. I leave you some links that I found on the web.

dimecres, 14 de setembre de 2011

Bicicleta robada

Aquí podeu veure una foto feta al carrer on el propietari avisa al lladre. Potser ha arribat el moment d'acabar amb el concepte furt, robatori, tot es la mateixa acció i la veritat es que robar es robar, li diguin com li diguin.
No compris mai material robat doncs a més de fomentar el mercat, demà pots ser tu. Guarda sempre les dades de qui t'ho ha venut, i si no vols que te la robin personalitza-la tot el que puguis, així es més difícil que te la robin o d'identificar-la si la veus pel carrer.

Aquí podéis ver una foto hecha en la calle donde el propietario avisa al ladrón. Quizás ha llegado el momento de acabar con el concepto hurto, robo, todo es la misma acción y la verdad es que robar es robar, le digan como le digan.
No compres nunca material robado pues además de fomentar el mercado, mañana puedes ser tú. Guarda siempre los datos de quien te lo ha vendido, y si no quieres que te la roben personalízala todo el que puedas, así es más difícil que te la roben o de identificarla si la ves por la calle.

Here you can see a picture taken on the street where the owner tells the thief. Maybe it's time to end the concept of theft, robbery, everything is the same action and the truth is that stealing is stealing, as you say tell.
Do not buy stolen material ever since in addition to promote the market, tomorrow it could be you. Always store your data who sold it, and if you do not want stolen you can personalize it all and is more difficult than you identify stolen or if you see on the street.

dissabte, 3 de setembre de 2011

Historia de las cosas (The history of stuff)

Es un video molt explicatiu de la globalització explica com es fabriquen les coses i quina es tota la cadena de un producte de consum. Molt entenedor.

Massa crítica setembre de 2011

Després de les vacances (de molts/es) la massa crítica de ciclistes s'ha tornat a reunir per a fer una pedalada pels carrers de Barcelona com cada primer divendres de cada mes a les 20:30 sota l'Arc de triomf.

Una reunió de amics, alguns ja es coneixen, d'altres hi han vingut per primera vegada i a jutjar pel somriure durant el passeig, els ha
agradat. Alguns no han vingut i els hem trobat a faltar. Una ruta molt bonica, Sagrada Família, Balmes, les Rambles, la Barceloneta, el Port olímpic.La circulació en grup ha millorat molt en poc temps, hi ha experiència i seny per circular en pilot, poc a poc els del davant i apretats amb el gran grup els de darrera, amb pocs espais. Protegits pel fenomen anomenat massa crítica, curiós de veure com el grup de bicletes es un sol element.

Encara hi ha algun conductor que s'enfada perquè davant te moltes bicis però aquesta ciutat comença a mostrar signes de comprensió amb els ciclistes, i els ciclistes amb la ciutat.

Els timbres han sonat saludant als vianants i alguns responien amb aplaudiments, així com alguns veïns als balcons.


Una bonica trobada de bicis, fixes, clàssiques, carretera, passeig, bicings, bicicletes de muntanya, cicloturisme, hem trobat a faltar els amics del tàndem, molt festiva que al final es:

"Pedala  cada dia, celebra-ho un cop al mes" (i si no pedales cada dia, també.

Al final en el nostre cas, soparet al carrer per Gràcia i a dormir al acabar aquestes línies.

Per a saber més:
Masa crítica Barcelona 

Massa crítica Viquipèdia
Properes convocatòries Massa crítica Barcelona  2011:
Divendres 07 d'octubre a les 20:30 sota l'Arc de triomf de Barcino.  
Divendres 04 de novembre de 2011 (Castanyada !!!!) 
Divendres 02 de desembre de 2011 (Bona manera de començar el pont:)


Masa crítica Barcelona Septiembre de 2011.
Después de las vacaciones (de muchos/as) la Masa crítica de ciclistas se ha vuelto a reunir para hacer una pedaleada por las calles de Barcelona como cada primer viernes de cada mes a las 20:30 bajo el Arco de triunfo.

Una reunión de amigos, algunos ya se conocen, otros han venido por primera vez y a juzgar por la sonrisa durante el paseo, les ha gustado. Algunos no han venido y les hemos echado de menos. Una ruta muy bonita, Sagrada Familia, Balmes, las Ramblas, la Barceloneta, el Puerto olímpic.la circulación en grupo ha mejorado mucho en poco tiempo, hay experiencia y cordura para circular en pelotón, poco a poco los del delante y apretados con el gran grupo los de atrás, con pocos espacios. Protegidos por el fenómeno denominado Masa crítica, curioso de ver como el grupo de bicletas es un solo elemento.

Todavía hay algún conductor que se enfada porque delante tiene muchas bicis pero esta ciudad empieza a mostrar signos de comprensión con los ciclistas, y los ciclistas con la ciudad.

Los timbres han sonado saludando a los peatones y algunos respondían con aplausos, así como algunos vecinos en los balcones.

Un bonito encuentro de bicis, fijas, clásicas, carretera, paseo, bicings, bicicletas de montaña, cicloturismo, hemos echado de menos los amigos del tándem, muy festiva que al final es:
"Pedalea cada día, celébralo una vez al mes" (y si no pedaleas cada día, también.

Al final en nuestro caso, cena en la calle por Gràcia y a dormir al acabar estas líneas.
Para saber más:
Masa crítica Barcelona
Masa crítica wikipedia
Próximas convocatorias Masa crítica Barcelona 2011:
 
Viernes 07 de octubre a las 20:30 bajo el Arco de triunfo de Barcino.
Viernes 04 de noviembre de 2011 (Castanyada !!!!)
Viernes 02 de diciembre de 2011 (Buena manera de empezar el puente:)


Critical Mass Barcelona in September 2011.
After the holidays, critical mass of cyclists has reunited for a pedaling through the streets of Barcelona every first Friday of each month at 20:30 under the Arc de Triomphe.

A gathering of friends, some already known, others have come first and judging by the smile during the ride, they have enjoyed. Some have come and we missed them. A very nice route, Sagrada Familia, Balmes, Las Ramblas, Barceloneta, Puerto olímpic.la group circulation has improved a lot in a short time, experience and wisdom to circulate in the pack, little by little, the front and tightened to the large group the back, with few spaces. Protected by the phenomenon known as Critical Mass, curious to see how the group of bicycles is a single element.
There are still some drivers who are angry because you have many bikes before but this town begins to show signs of understanding with cyclists, and cyclists to the city.
The bells have rung to greet pedestrians and some responded with applause and some neighbors on the balconies.
A nice gathering of bikes, fixed, classic, road, walk, bicings, mountain biking, cycling, we missed the friends of the tandem, very festive at the end is:
"Pedal every day, celebrate it once a month" (and if you ride every day, too.
Finally, in our case, on the street for dinner inn
Gràcia
and sleep at the end these lines.
For more information:
Critical Mass Barcelona
Critical Mass wikipedia
Upcoming Barcelona 2011 calls Critical Mass:
Friday October 7 at 20:30 under the Triumphal Arch of Barcino.
Friday November 4, 2011 (Castanyada !!!!)
Friday December 2, 2011 (Good way to start the bridge:)